سپتامبر 18, 2018
واکنش سود مایع و آلومینیوم

واکنش هیدروکسید سدیم و فویل آلومینیوم

واکنش هیدروکسید سدیم و فویل آلومینیوم سود مایع (یا محلول سود پرک) و آلومینیوم به شدت با یکدیگر واکنش می دهند. این واکنش بسیار گرماده بود […]
تماس با ما